Együtt

Hiszünk benne, hogy együttműködő, boldog és nyugodtan gyarapodó országot kell közösen teremtenünk.

Egy olyan hazát, amely nyugatra tart, és nincsenek tönkretéve mindennapjai kirekesztő politikai konfliktusokkal. A mi Magyarországunkban minden gyermek egyenlő, és az állam segít mindenkinek abban, hogy lehetőségeit jobban kibontakoztassa. A mi világunkban működnek a kórházak és a rendelők, megfizetik a nővért és az orvost, és a szegényebbeket sem hagyja magukra az állam. Hiszünk abban, hogy te is európai életet akarsz élni, segíted szüleidet, javítod környezetünk állapotát, és elfogadod a különböző kisebbségeinket, ahogy mi is tesszük. Azért dolgozunk, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely ezekben segít neked és másoknak is.

Szabadabb országot szeretnénk, ahol az állam nem szól bele magánügyeinkbe. És igazságosabb hazát szeretnénk, ahol az állam a szegénység csökkentése, a polgárosodás érdekében cselekszik. Büszkék vagyunk magyarságunkra, és sokszínű országot akarunk. Figyelünk a határainkon túlra vándorolt magyar munkavállalókra és azokra is, akiket a történelem viharai sodortak más országokba. Egyértelmű válaszaink vannak hazánk évtizedes bajaira. Végiggondoltuk, kiszámoltuk, és most bemutatjuk neked!

Sportfejlesztés

Az Együtt leállítaná a stadionépítési programot, megszüntetné és nagy részben piaci alapra helyezné a labdarúgó utánpótlás-programot, megszüntetné a sportszponzoráció „teljesítményektől elszakadt rendszerét”.

Támogatná a tömegsport eseményeket rendező cégeket, önkormányzatokat, valamint köztestületi szinten teremtene intézményt a sportolók elleni erőszak megakadályozására, együttműködésben a sportszervezetekkel.

Fenntartaná a nyári és téli olimpiai felkészülésre kiemelt állami költségvetési támogatást, illetve megerősítené a magyar versenysport orvos-szakmai és sportorvosi hátterét, a sportegészségügyi hálózatot, a sportösztöndíjak rendszerét a versenysport utánpótlás nevelésének támogatására.

Korrupció Felszámolása

Az Együtt jóvátételi adót vetne ki azokra a vállalkozásokra, amelyek anyagi haszonélvezői voltak a közbeszerzéseknek és a rendszer működésének, szimbolikus kárenyhítést biztosítana a magán-nyugdíjpénztári kárvallottaknak.

Az Alaptörvény alapján semmisnek tekintene minden 2011 után kötött offshore-tulajdonú társasággal kötött állami/önkormányzati vagyoneladásról/vállalkozásról/megbízásról szóló szerződést.

Civil kontroll mellett megvalósítaná az aktanyilvánosságot, korlátozás nélkül kutathatóvá tenné a levéltárba adott iratokban szereplő hálózati személyek személyazonosságát, beszervezésének körülményeit.

Tiszta viszonyokat teremtene a sportfinanszírozásban: megszüntetné a társaságiadó-kedvezmények (TAO) rendszerét, normatív sportfinanszírozást vezetne be, megtiltaná, hogy állami vállalati vezető sportági szakszövetség elnöke is legyen.

Oktatásfejlesztés

Az Együtt felszámolná a KLIK-et, az intézményeket korábbi fenntartóik (vagy vissza nem igénylés esetén a járások) visszakapnák, emellett megszüntetné a Nemzeti Pedagógus Kart, a pedagógusok munkáltatója ismét az iskolaigazgató lenne, kiválasztásának joga az önkormányzatot illetné, több szakembert alkalmaznának a közoktatási intézményekben, bővítené a gimnáziumi férőhelyek számát és megerősítené a szakképzést.

 Az Együtt az oktatási rendszerben tapasztalható embererőforrás hiányt ösztöndíjprogrammal, bértámogatással, a nyugdíj melletti munkavégzés biztosításával csökkentené, korrigálná a jelenlegi életpályamodellt, differenciált bérrendszert vezetne be, valamint a pedagógusok munkaóráit csökkentené/túlóráit kifizetné.

 A tanterv kapcsán az Együtt a kompetenciákat helyezné előtérbe a lexikális ismeretek helyett, hatékonyabbá tenné az általános iskolai képzést és megszüntetné a délután 4-ig tartó kötelező benntartózkodást, megszüntetné az osztályzást az általános iskola 1-4. évfolyamán, nyitott, de szabályozott tankönyvpiacot hozna létre, megerősítené az informatika-oktatást, az idegen nyelvek tanulását és az európai uniós ismereteket, megszüntetné a kötelező hit- és erkölcstan oktatást.

 Az Együtt oktatáspolitikai programjában erősen törekszik az egyenlő bánásmódra, egyenlő feltételek megteremtésére többek között az állami/alapítványi/magán/egyházi intézmények költségvetési támogatásával, az iskolai szegregáció gyors csökkentésével, egységes általános iskolák létrehozásával, az ún. „Taigetosz-törvény” (a BTM zavarokkal küzdő gyerekek nem kapnak mentességet tananyagok, osztályzás alól) visszavonásával és az óvodai férőhelyek számának növelésével.

 Az Együtt tandíjmentessé tenné az első diploma megszerzését, elengedné a Diákhitel2 tartozását, az évente felsőoktatásra költött összeget a GDP 1%-ára emelné, tandíjmentesen biztosítana 3 évnyi nyelvi képzést minden felsőoktatási intézményben, eltörölné a röghözkötést, továbbá 4 év alatt megduplázná az egyetemi oktatók bérét.

Gazdasági Reformok

Az Együtt bevezetné az Eurót, a reálbérek emelkedése érdekében háromoldalú (munkaadók-szakszerveztek-állam) bérmegállapodást kötne, a költségvetési hiányt 3%-os szint alatt tartaná és csökkentené az államadósságot az éves GDP 60%-áig, új reális konvergencia-programot készítene összhangban az EU elvárásaival, visszahozná a független, szakmai Költségvetési Tanács intézményét az állami költségvetés átláthatósága és fenntarthatósága érdekében.

Külföldi befektetőkkel átlátható megállapodásokat kötne, de állami támogatás csak azoknak a külföldi befektetőknek járna, akik támogatják a szakszervezeteket és a munkavállalói önszerveződést, az offshore (valós gazdasági teljesítmény nélküli) jövedelmeket Magyarországon adóztathatóvá tenné, átalakítaná a társasági adó-rendszert, növelné a külföldi nagyvállalatok adóját.

Megszüntetné az Építési törvény ún. „Pláza-stop” fejezetét, mely megnehezíti a 400 m2 feletti alapterületű kereskedelmi épületek építési engedélyének kiadását, hatályon kívül helyezné a az új élelmiszer üzletek nyitását megnehezítő feltételeket, a 10 ezer m2 feletti alapterületű bevásárlóközpontok építési engedélyét viszont részletes környezeti és közlekedési hatásvizsgálathoz kötné.

Az adózás terén az Együtt megszüntetné a büntető jellegű különadókat, és a kaszinókat érintő adókedvezményt („lex Andy Vajna”), kétkulcsos, adójóváírással kiegészített (hogy az alacsony keresetüek bére is emelkedjen). SZJA-rendszert vezetne be, melynek felső kulcsa 30%-nál kisebb lenne, a felső 8-10%-tól nagyobb hozzájárulást kérve (az Együtt szerint ezzel a rendszerrel az adózók ¾-e jobban járna).

Az Együtt csökkentené az adminisztrációs folyamatok bonyolultságát, elektronikus számlázási rendszert vezetne be a vállalkozások támogatására.

Menekültügy és Határvédelem

Az Együtt a hosszútávú, stabil határvédelemre helyezné a hangsúlyt, megteremtené a határrendészet és határőrizet összehangolt irányítását, együttműködésre lépne azokkal az EU-s országokkal, amelyek közös stratégiát hajtanak végre a menekültválság kapcsán: ennek részeként megerősítené Európa külső határait és a válságosbelső határszakaszok védelmét.

Hatályon kívül helyezné az összes, emberi jogokat sértő, a Genfi Konvencióval és az EU szabályaival ellentétes menekültügyi szabályt, megszüntetné a tranzitzónát, helyette kulturált, biztonságos és emberséges befogadó állomásokat alakítana ki a menedékkérők számára.

Az „EU-ban bevett, átlagos szintre” emelné a befogadott menekültek arányát, a békés időszaki befogadásra tekintettel nyelvoktatással, gyermekjóléti szolgáltatásokkal, iskoláztatással támogatná a jogszerű menedékeseket, hazánkban tartózkodásuk idején.

A területen tapasztalattal rendelkező civil szervezetekkel együttműködve biztosítaná a tisztességes bírósági eljárást és jogorvoslatot a menedékkérők számára.

Egészségügy

Az Együtt 4 év alatt a GDP egy százalékával (tehát a jelenlegi kb. 3%-ról 4%ra), legalább 330 milliárd forinttal, növelné az egészségügyi kiadásokat, az egybiztosítós rendszert fenntartaná, de ösztönözné a magánjellegű szolgáltatások piacra lépését is.

A háziorvosi praxisokat támogatná célzott informatikai fejlesztéssel, a praxispénz 25%-os emelésével, több háziorvos együttműködésének (’praxisközösségek’) anyagi és adminisztratív ösztönzésével, rendelők modernizálását célzó 5 éves programmal.

Reformálná a kórházi- és sürgősségi ellátást, az OMSZ megerősítésével, a 24 órás alapellátási ügyelet egész országra való kiterjesztésével, új kórházi étkezési rendszer kialakításával.

Megkönnyítené egyes vény nélküli gyógyszerek szabadpolcos kereskedelmét, gyógyszer házhozszállítást és 14 ével aluli rászoruló gyerekeknek gyógyszertámogatást biztosítana.

Az orvoshiányt ösztöndíj programmal, keretszám növeléssel (4 év alatt 200 főre), az eü. szakképzés átalakításával és a nyugdíj melletti munkavégzés visszavezetésével csökkentené.

Az Együtt fontosnak tartja a prevenciót, HIV megelőzési kampányt alakítana ki és széles körben hozzáférhetővé tenné a HIV gyógyszereket, tűcsereprogramot indítana, támogatná a szűrőprogramokat, lépéseket tenne a szenvedélypolitikai dekriminalizáció terén és lehetővé tenné a gyógyászati célú kannabisz orvosilag ellenőrzött hozzáférését.

Eltörölné az állami vezetők és a vezető köztisztviselők kiemelt egészségügyi ellátását.

Magyarország, Mint Európai Uniós Ország

Az Együtt támogatná az EU tagállamainak eddiginél szorosabb együttműködését, megerősítené az Alapjogi Chartát és segítené a demokratikus intézmények működésének hatékony felülvizsgálatát.

A szabadság, demokrácia és a jogállamiság szabályait megsértő tagállamokkal szemben szankciók bevezetését támogatná, csatlakoznának az Európai Ügyészséghez az EU-s források elköltésének felügyelete és a magyarországi jogbiztonság érdekében.

Támogatná a közös EU-s kül- és biztonságpolitikai fejlesztéseket, illetve kiállna az EU globális felelősségvállalása mellett a nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, polgári konfliktus-megelőzés és –kezelés területén.

Végrehajtaná a közös uniós energetika-politikát, politikailag és szakmailag független Energiahivatalt hozna létre összhangban az EU-s joggyakorlattal.

Családközpontúság

Az Együtt emelné a családi pótlékot, a GYES-t (1-18 hónapokban 40%-al, 19-36 hónapokban 20%-al), bevezetné az apahónapokat (legalább 3 hónapot, az eddiginél kedvezőbb feltételek mellett a másik szülő maradhat otthon a gyermekkel), a dolgozó szülők 3 év alatti gyerekének nappali ellátását lakóhelytől függetlenül szociális alapszolgáltatássá tenné, valamint megszüntetné a bölcsődei térítési díjat.

A Biztos Kezdet Program keretében a Gyermekesély Házak bővítésén keresztül mindenki számára biztosítaná a korai fejlesztő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, bővítené (a hátrányos helyzetű kistérségekben 200 fővel növelné) a területi védőnői ellátást, a roma mentorok számát és a gyermekjóléti alapellátáshoz szükséges szociális munkások számát.

Garantálná a házasság és a regisztrált élettársi kapcsolat jogegyenlőségét, megkezdenék a társadalmi vitát az azonos neműek házasságának bevezetéséről, lépéseket tennének a családon belüli erőszak megszüntetésére: a büntetőjogi szankciókat megerősítené, védett menedékotthonokat hozna létre, központi névtelen segélyvonalat üzemeltetne, ratifikálná az Isztambuli Egyezményt (Európa Tanács Egyezménye a Nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról).

Energetika és Fenntarthatóság

Az Együtt környezetpolitikai programjában Önálló Környezetvédelmi Minisztériumot hozna létre, 15 éves víziközmű-felújítási programot hirdetne, felszámolná a hosszú ideje megoldatlan szennyezési problémákat, létrehozná a modern szelektív-hulladékgyűjtés piaci alapú rendszerét együttműködve az önk. társulásaival.

A városi zöldterületek megszüntetését hasonló területű másik zöldterület létrehozásához kötné, finanszírozná az állami ingatlanok területén lévő parlagfű kiirtását, a nemzeti parkokban védettségi zónákat alakítana ki.

Leállítaná a Paks II beruházást, viszont állami tulajdonban tartaná a nagy, regionális vízműtársaságokat de a helyi víziközmű társulatokat visszaadná az önkormányzatoknak.

A lakásállományt energetikailag korszerűsítené, ezzel munkahelyeket teremtve az építőiparban, támogatná az adriai LNG-terminál kapacitás létrehozását, közműfelújításokat végezne, további nemzetközi gáz, villanyáram, kőolaj összeköttetéseket hozna létre az energetikai függőség csökkentése érdekében.

Nyugdíj és Lakhatás

Az Együtt támogatná a közösségi bérlakásszektor fejlesztését (a Nemzeti Eszközkezelő átalakításával) és a lakhatási- és energiaszegénység csökkentését, egységesen szabályozott, normatív lakhatási támogatást vezetne be a településeken.

Újraszabályozná az önkormányzati bérlakásszektor működését, az újraszabályozás idejére a lakások privatizációját felfüggesztené.

Az Együtt fellépne a hajléktalanok kérdésének ügyében, célzott lakhatási támogatásokkal, az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalmával a sérülékeny/veszélyeztetett társadalmi csoportok esetében, biztosítanák a kiskorú gyermekeket nevelő családok lakhatását a közösségi lakásszektoron és családok átmeneti otthonain keresztül.

Felszámolná azt a jogsértő gyakorlatot, amelynek során a hatóságok pusztán szegénység vagy lakhatási problémák miatt választanak el gyerekeket a szüleiktől, helyette lakhatási és ellátási körülményeket javítaná.

Emelné a szociális ellátások, nyugdíjminimum és ahhoz kötött ellátások összegét, garantált inflációkövetéssel, háztartásonként egynél több személynek is jogosultságot biztosítana szociális és munkaügyi támogatásokra, civil szervezetekkel partneri viszonyt alakítana ki.

Rész vagy főállású munkaviszonyként ismerné el az ápolási tevékenységet, a házi segélynyújtási szolgáltatásokat kiterjesztené, emelné a nyugdíjminimumot, a legalacsonyabb jövedelmű időseket a nyugdíjrendszeren kívüli támogatásokkal segítené, valamint megszüntetné a nyugdíjasok munkavállalási tilalmát.

Bevezetné a minimumjövedelmet azok számára, akik egy bizonyos jövedelmi szinttel nem rendelkeznek, ehhez együttműködési feltételeket kapcsolna, megszüntetné a közmunka programot.

Szexuális kisebbségeket támogatná, többet költene társadalmi szemléletformálásra, határozottan lépne fel a gyűlölet-bűncselekmények megelőzéséért, a civil szervezetekkel közösen.