Demokratikus Koalíció

A sokak Magyarországa mindannyiunk otthona, ahol jó élni, ahova jó hazajönni.

Ahol nemcsak az gyógyul, akinek kapcsolata és pénze van, hanem akinek szüksége van rá. Nemcsak az tanul, aki tehetős, hanem az, akinek tehetsége és szorgalma van. Ahol a fizetésből meg lehet élni. Ahol egy ledolgozott élet után mindenki tisztességes nyugdíjra számíthat.

A sokak Magyarországa a mi otthonunk, ahol valamennyien megtaláljuk a helyünket és vigyázunk egymásra. Vigyázunk függetlenül attól, hogy melyikünk miben hisz, hogy milyen az ízlése, mert tudjuk: összetartozunk.

A sokak Magyarországa Európában van. Mert nekünk Európa a béke, a szabadság, a felemelkedés lehetőségének földje. A remény ígérete, hogy más európai népekkel közösen végleg átléphetjük történelmi tragédiáink máig érő, s bennünket sokszor egymással is szembefordító árnyékát.

Sportfejlesztés

A DK a sportra, mint az egészség megőrzésének, az életminőség javításának és a közösség építésének eszközére tekint. Kiemelten kívánják támogatni az alacsonyabb jövedelműek, kisebbségbe tartozók, seniorok sportolását, itt ösztöndíjrendszereket is bevezetnének, elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A DK a mindennapos testnevelés helyett a mindennapos örömszerző mozgás iskolai feltételeinek megteremtésén dolgozna. Erősítené az iskolai, főiskolai és egyetemi sportcsapatokat, sportköröket és egyesületeket, továbbá bővítené a sportolási lehetőségek tárházát beltéren és kültéren egyaránt.

A versenysport területén a stadionépítések és pazarló hivatali szervezetek helyett a szakemberek képzésére, az iskolai és egyesületi utánpótlás nevelésre fordítanák a közpénzeket.

Energetika és Fenntarthatóság

A DK gazdaság- és iparpolitikája középpontjában egy “Újenergia Program” áll, amelyet az Európai Energia Unió keretében valósítana meg, ezzel valódi energiafüggetlenséget biztosítva hazánknak Oroszországtól, továbbá gazdasági fellendülést, iparfejlesztést és munkahelyek sokaságát teremtené meg, 2025-re az energiafelhasználás negyedét, 2050-re kétharmadát szeretnék újenergiából nyerni (ide a megújulók mellett a hőenergia és a biomassza sorolandók).

Fontosnak tartják az energiahatékonyság növelése érdekében a panel-felújítási programokat, ezzel hosszú távon 50 százalékos rezsicsökkenést kívánnak elérni, 2025-ig a lakóépületek 25%-át nettó energiatermelővé tennék, a napelemek és szélturbinák termékdíját eltörölnék.

Leállítanák a Paks 2 beruházást, 2037 után atomenergia-mentes Magyarországot szeretnének, helyette támogatnák az elektromos-autóvásárlást, a dugódíjat, valamint a P+R parkolók és a kerékpárutak építését.

Jelentős figyelmet fordítanának vízkészleteinek védelmére, visszaállítanák a zöld ombudsman intézményét, együttműködnének a környezetvédő civilszervezetekkel, zöldbankot hoznának létre az energiahatékonysági beruházások finanszírozásához, és egyetlen állami beruházást sem engednének elkezdeni környezeti hatástanulmány nélkül.

A fenntartható mezőgazdaság érdekében növelnék a magas hozzáadott értékkel dolgozó gazdaságok arányát a külterjes földek rovására, illetve a kisebb gazdaságokat versenyképes méretű, hatékonyan működő szövetkezetekbe integrálnák, hogy a globális piacon is helyt tudjanak állni, felkészítve őket a CETA megállapodás következményeire.

Nyugdíj és Lakhatás

A DK kedvező környezetet biztosítana a magánbefektetők bérlakásépítése számára, figyelembe véve, hogy az ilyen befektetés csak hosszútávon térül meg.

Megújítanák a lakhatási támogatás rendszerét azzal, hogy szociális lakásügynökségi rendszert hoznának létre, amely sokak számára lehetővé teszi a magánlakások támogatott és szabályozott kiadását, illetve bérbevételét, ezzel segítve a fiatalok lakáshoz jutását is.

Komplex programot vezetnének be a hajléktalanság csökkentésére, amely a célzott szociális támogatáson, a rendszeres egészségügyi ellátáson, a rehabilitáción, a foglalkoztatáson, a lakhatási lehetőségek kibővítésén, valamint a hajléktalanokkal szembeni előítéletek felszámolásán alapszik.

Az állami nyugdíjrendszert kétpilléresre alakítanák, egy alanyi jogon járó alapnyugdíjjal, amely emelésének mértéke a valós kiadásokhoz igazodna és a nyugdíj-extrával, amely megfelelő gazdasági növekedés esetén az inflációt követő nyugdíjemelésen felül pluszrészesedést jelente a nyugdíjasoknak.

Helyreállítanák a korábban nyugállományba vonult fegyveres és rendvédelmi dolgozók “elorzott” nyugdíjas státuszát, valamint lehetővé tennék a magánnyugdíj-pénztári tagok megtakarításának átvitelét az önkéntes nyugdíjpénztárakba.

Az egészségügy és az idősgondozás digitális átszervezésével, a távfelügyeleti jelzőrendszer bővítésével segítenék az idősek hatékonyabb ápolását, továbbá az ápolási díj összegét fokozatosan közelítenék a minimálbérhez és munkaviszonyként ismernék el a tartós otthoni ápolást.

Korrupció Felszámolása

A DK olyan rendszert akar létrehozni, ahol garanciák zárják ki, hogy a magánérdek újra a közérdek fölé nőjön, melynek érdekében teljes átláthatóságot biztosítana: az állam, az önkormányzatok, valamint intézményeik és vállalataik által kötött valamennyi szerződés a törvény erejénél fogva legyen nyilvános, az állami vállalatok esetében szétválasztaná a tulajdonost, megrendelőt és szabályozót.

Kivizsgálná a korrupciós ügyeket, a felelősöket szigorúan büntetné, a korrupcióval szerzett vagyonokat visszavenné, és ebből a forrásból kárpótolná a jogtalanságok áldozatait.

Szorgalmazza az Európai Ügyészi Szervezet létrehozását a politikusok korrupciós és egyéb büntetőügyeinek felderítésére, ennek létrejöttéig létrehozna egy valóban független hazai ügyészi szervezetet, a Különleges Ügyészi Hivatalt, hasonló feladattal.

A DK rendbe tenné a pártok kampányfinanszírozását, biztosítva a teljes nyilvánosságot: bevezetné a kötelező kampányszámlát, és megtiltaná a Kormány, illetve az önkormányzatok számára a politikai tartalmú hirdetéseket választási időszakban.

Oktatásfejlesztés

A DK a jelenlegi oktatási rendszert gyökeresen átalakítaná, korszerű, mindenki számára elérhető, a társadalmi hátrányokat csökkentő oktatásra törekedne és visszaállítaná a 18 éves korig tartó tankötelezettséget, különös hangsúlyt fektetve a kompetenciák megalapozására és a tehetséggondozásra, valamint a kreatív és szociális képességek elsajátítására, modern technológia segítségével.

A DK a közoktatást elsőrendűen állami feladatként kezeli, és fontosnak tartja a világnézetileg semleges alapszintű oktatást, melynek érdekében, a nem egyházi oktatási intézményekben eltörölné a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatást, valamint szektorsemleges finanszírozást vezetne be.

Megszüntetnék a diákok kötelező órákkal és hatalmas mennyiségű lexikális ismeretekkel való túlterhelését és Fejlesztésközpontú Nemzeti Alaptantervet hoznának létre, valamint az iskolák, diákok és pedagógusok sokszínűségét elismerő és támogató fakultatív kerettantervet illetve, versengő és választható tankönyvek és taneszközök rendszerét támogatnák.

A DK megszüntetné a KLIK-et és korlátozná az állami felügyelet szerepét a szabályszerű működés ellenőrzésére és a jogsérelmek orvoslására, helyette helyreállítaná az iskolák pedagógiai szabadságát, a tantestületek jogosítványait a szakmai döntésekben és a vezetők kiválasztásában.

A felsőoktatásban tandíjmentessé tenné a képzések első 2 szemeszterét és olyan állami ösztöndíjrendszert vezetne be, amely tekintettel van a hallgató szociális helyzetére és tanulmányi teljesítményére, valamint eltörölné a „röghöz kötés” intézményét és a hallgatói szerződések rendszerét.

Gazdasági Reformok

A DK a gazdaságban befogadó, illeszkedő növekedést, versenyképesség-javulást, fenntarthatóságot akar, amely magas foglalkoztatottság mellett a szociális és területi kohéziót is elősegíti, ahol az állam feladata a piac ellenőrzése és a kiszámíthatóság megteremtése: így egyaránt támogatná a multinacionális iparvállalatok, szolgáltató központok telepítését és a hazai alapítású vállalkozásokat.

A DK megszüntetné az adóbevallást, helyette a munkavállalói fizetéseket a NAV helyett létrejövő Adóügyi Szolgálaton keresztül, elektronikusan folyósítaná minden dolgozónak, továbbá a személyi jövedelemadót háromkulcsossá alakítanák, 1 millió és 3 millió forintos magasabb kulcshatárokat szabva, a legalsó kulcsot viszont csökkentve.

A SZOCHO helyett a munkáltatói TB- járulékot vezetnék be, megszüntetnék a TAO-t (Társasági Adó) és a HIPA-t (Helyi Iparűzési Adó), helyettük egységes értéktöbblet-adót vetnének ki a cégekre, a korábbi mentességeket eltörölve, valamint a nagyvállalatok nyereségadóját visszaemelnék.

A DK megállapodna a munkaadókkal, hogy 5 éven keresztül az infláció felett 3-5 százalékkal növeljék a minimálbért annak érdekében, hogy annak nettó összege elérje a létminimumot, emellett ösztönöznék a reálbérek fokozatos emelését biztosító hosszú távú megállapodások megkötését a munkaadók képviselői és a szakszervezetek között.

A DK a foglalkoztatáspolitikában a beruházásbarát gazdaságpolitikával, a felsőoktatás és az innováció támogatásával, a hátrányos helyzetű térségekben létesített különleges befektetési övezetekkel kíván javítani a munkahelyteremtésen, valamint az álláskeresési támogatás időtartamát 6 hónapra emelné.

Menekültügy és Határvédelem

A DK támogatja a közös európai kül-, biztonság- és védelmi politika kialakítását, a közös európai határvédelmet, a Frontex jogosítványainak kiterjesztését, a menekültügy közös európai kezelését, valamint a bevándorló hatékony integrációját segítő intézkedéseket, a kulturális identitásuk tiszteletben tartása, de a terrorizmus és vallási köntösbe bújtatott gyűlöletbeszédek elítélése mellett. A DK szerint hosszabb távon az Európai Parlament felhatalmazásával közös európai haderőre is szükség van, közös parancsnoksággal, emellett meg akarja erősíteni a NATO-szövetségesekkel a bizalmi viszonyt.

A letelepedési kötvényeket azonnal megszüntetnék, az azzal bejutott terroristákkal és bűnözőkkel szemben eljárnának, az ellenséges titkosszolgálatok által működtetett televíziók, rádiók és internetes oldalak működését minden lehetséges eszközzel megakadályozná, önálló cyber haderőnemet hozna létre az új típusú hadviselés kihívásai ellen.

Emelné a honvédek bérét, nemzetőrség néven új tartalékos rendszert alakítana ki, amely növeli az erőforrásokat, kiszélesíti a hadsereg társadalmi alapjait, és érdemben szolgálja az ország területének védelmét.

Egészségügy

A DK egészségügyi programjának elsődleges célja a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött évek növelése, melyet azonnali forrásbevonással és az egészségügyi dolgozók bérének érdemi emelésével kezdene meg.

A DK nem zárkózna el a budai szuperkórház építésétől, de annak helyét kizárólag szakmai érvek alapján választaná meg, valamint forrást biztosítana a meglévő kórházak felújítására és modernizációjára, az amortizáció fokozatos finanszírozásba való beépítése mellett.

Az egészségügyben dolgozók, beleértve a háziorvosokat, másfélszeres béremelést kapnának, öt éven át tartó évi 15%-os emelést biztosítva, melyet a nagyvállalatok által befizetett többletadóból és a helyreállított társadalombiztosítási járulékokból finanszíroznának. Programot indítunk annak érdekében, hogy a külföldre költözött orvosok és ápolók újra Magyarországon dolgozzanak.

A jelenlegi központosított rendszer helyett, visszaállítanák az Egészségbiztosítási Felügyeletet úgy, hogy az képes legyen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felügyeletére is, valamint a járványvédelem hatékony működtetése érdekében megőriznék az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) és Országos Epidemiológiai Központ integritását, illetve az ÁNTSZ-t visszahelyeznék az OTH közvetlen irányítása alá.

A prevenció jegyében a DK életbe léptetne egy komplex népegészségügyi programot, mely a megelőzést és az egészséges életmód elterjedését helyezné előtérbe, továbbá a kiemelten kedvezőtlen egészségi állapotú csoportok számára speciális támogatást biztosítana.

Magyarország, Mint Európai Uniós Ország

A DK híve az Egységes Európai Piacnak, a közös monetáris és adópolitikának, a szabad és korlátozások nélküli tőkeáramlásnak, az európai energiauniónak, az egységes digitális piacnak, a versenyképes Európai Uniónak.

Az EU-s fejlesztési pénzek esetében a DK a decentralizált végrehajtást szorgalmazná, ennek jegyében az önkormányzatok és azok intézményei lennének a pályázatok kedvezményezettjei, ezzel magasan kvalifikált értelmiségi munkahelyeket hoznának létre vidéken.

Az EU-s kohéziós politika folytatását szeretnék, a kkv-szektor mellett rövid értékesítési láncok kialakítása és önfenntartó, de innovatív termékek és szolgáltatásokat teremtő helyi gazdaságok kiépítése is cél lenne.

A DK külpolitikáját európai patriotizmusra és NATO-tagságunkra építené, támogatná az orosz terjeszkedés visszaszorítását, politikai, gazdasági és titkosszolgálati eszközökkel egyaránt, valamint támogatná a többoldalú szabadkereskedemi megállapodások rendszerét.

A DK a kettős állampolgárságot elfogadja, de a külhoni magyarok választójogát csak akkor engedné megtartani, ha az állampolgár jelenleg vagy korábban huzamosabban tartózkodott Magyarországon, emellett a nyugatra kivándorolt magyarok esetében segítenék a közéleti részvételt.

Családközpontúság

A DK a családi adókedvezmény igénybevételének lehetőségét fokozatosan megszüntetné az átlagbér kétszerese fölött keresőknek, ugyanakkor az alacsony jövedelmű családok számára lehetővé tenné az idős hozzátartozók ellátási költségeinek leírását az adóból, ezen kívül 30%-kal, egyedülálló szülők esetében pedig 50 %-kal emelné a családi pótlék összegét azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó családi jövedelem nem éri el az átlag felét.

A mélyszegénységben élők számára bevezetnék a feltételes minimális családi jövedelem rendszerét, melynek értelmében az állam kiegészítené ezen háztartások jövedelmét, egy a családtagok számától függő minimális szintre, ennek előfeltételeként előírná a családsegítő és foglalkoztatási szolgálatokkal, az iskolával, az egészségügyi intézményekkel való együttműködést. Biztosítaná a napi háromszori étkezést minden rászoruló gyermeknek, fejlesztené a kisgyermekkori egészségügyi rendszert, támogatnák a családi bölcsődéket, óvodákat és napköziket, a rendszeres gyermekpszichológiai és fejlesztőpedagógusi ellátást mindenekelőtt a hátrányos helyzetű régiókban (ezzel is segítve a szülők munkavállalását).

A DK támogatja a GYES szülők közötti megosztását vagy egy összegben történő felhasználását a munkavállalás és a gyereknevelés közötti konfliktusok feloldása, valamint a nők munkaerő-piaci pozícióinak megerősítése érdekében, továbbá kiáll az azonos neműek házassága és családalapítási joga mellett.